ZAAL t.a.p.

VZW Parochiaal Centrum Moen Stationsstraat 2 8552 Zwevegem-Moen

Huishoudelijk Reglement

1 Woord vooraf
2 Gebruik van de zaal
3 Hoe en wanneer reserveren
4 Tarieven voor het gebruik van de zaal
5 Tarieven voor het huren van materiaal
6 Praktische schikkingen i.v.m. dranken
7 Voorbereiden van de activiteit
8 Opruimen / schoonmaken na de activiteit
9 Verplichtingen voor de organisator
10 Elektriciteit
11 Verwarming, verluchting en sanitair
12 Problemen met de frigo-installatie
13 Wat te doen in geval van brand of ongeval
14 Oppervlakte en capaciteit
15 Huurovereenkomst

1. Woord vooraf

Beste,
alle mede-inwoners van groot Zwevegem hebben bijgedragen tot het realiseren van dit prachtige project op onze gemeente. Het totale project heeft heel wat middelen gekost en dank zij de inspanningen van velen zijn wij erin geslaagd om ook in onze deelgemeente een centrum te bouwen waar het lokale verenigingsleven zijn activiteiten kan organiseren en waar het sociale aspect van het leven opnieuw hoogtij kan vieren.

Dank zij deze realisatie beschikken wij over een prachtige zaal met heel wat mogelijkheden zowel voor alle inwoners van groot Zwevegem in het algemeen als voor de plaatselijke bevolking in het bijzonder.

Als VZW Parochiaal Centum Moen, belast met de uitbating en het beheer van de zaal, willen wij ervoor zorgen dat het in de beste staat kan worden gehouden zodat vele generaties van deze schitterende accommodatie zullen kunnen gebruik maken.

Als VZW Parochiaal Centrum Moen zijn wij verantwoordelijk, maar uiteraard kunnen wij dit niet zonder jullie, parochianen en verenigingen die van deze accommodatie willen gebruik maken. Wij hebben u nodig om het project rendabel te houden en willen u aansporen om zoveel mogelijk van de u geboden kansen gebruik te maken.

Daar tegenover staat eveneens een engagement van u, als organisator, gebruiker van de zaal, om ervoor te zorgen dat het gebouw en de accommodatie in goede staat blijven.
Daarvoor bent u verantwoordelijk!

Daarom is dit huishoudelijk reglement opgemaakt. Het biedt u een overzicht van hoe de werking binnen de VZW Parochiaal Centrum Moen met betrekking tot het beheer van de zaal T.A.P. is georganiseerd en het verschaft u tevens een overzicht van uw taken, als organisator, om alles in goede banen te leiden en hoge boetes te ontlopen.

Lees daarom heel aandachtig dit reglement
De organisatie van een activiteit in de zaal T.A.P. veronderstelt de volledige aanvaarding van alle voorwaarden die in dit huishoudelijk reglement zijn vervat. Bij eventuele betwistingen geldt dit reglement als enige leidraad.

Sedert de invoering van het rookverbod in een openbare plaats is het ook verboden te roken in het Parochiaal Centrum T.A.P. De nodige borden zijn daarvoor aangebracht. Controle door een overheidsdienst is steeds mogelijk! Als zaaluitbater zijn wij verplicht u daarop attent te maken en dit ontslaat de VZW PCM ook van alle verantwoordelijkheid indien de regeling terzake door de organisator niet geëerbiedigd wordt. Alle mogelijke gevolgen (eventueel brand) die tengevolge van het roken zouden kunnen ontstaan zullen dan ook ten laste vallen van de organisator!

Dank voor uw medewerking !

Het volledige team van VZW Parochiaal Centrum Moen

[terug]

2. Gebruik van de zaal

De zaal staat in de eerste plaats ter beschikking van:

 • Alle erkende verenigingen van Moen.
 • Alle inwoners van Moen
 • Alle erkende verenigingen van Groot – Zwevegem.
 • Alle inwoners van Groot Zwevegem.

Daarnaast kunnen erkende verenigingen of inwoners van andere gemeenten eveneens van de faciliteiten gebruik maken. Indien er betwisting is heeft de inwoner of de erkende vereniging van Groot Zwevegem steeds voorrang. De zaal kan niet gebruikt worden voor balspelen, met uitzondering van tafeltennis en eventueel biljart. Bij de reservatie moeten het soort activiteit en de specifieke za(a)l(en) steeds nauwkeurig omschreven worden. Controle (door een lid van VZW Parochiaal Centrum Moen) tijdens de activiteit zal moeten bevestigen dat de opgegeven activiteit ook overeenstemt met de werkelijkheid.

VZW Parochiaal Centrum behoudt zich het recht voor bepaalde activiteiten in de zaal te weigeren!

Het aantal fuiven, optredens of TD’s is op jaarbasis beperkt tot 8. Per maand kunnen maximaal 2 fuiven of TD’s in zaal T.A.P. georganiseerd worden. Van deze regeling wordt niet afgeweken. Fuiven en TD’s zijn uitsluitend voorbehouden aan erkende verenigingen van Groot Zwevegem, de erkende verenigingen van Moen hebben prioriteit.

In de zaal (zowel foyer als grote zaal) is het VERBODEN om bakplaten te gebruiken of een frietpot. Het maken van croque monsieur of hot-dog (warm water) is toegestaan in de keuken (onder de dampkap). Voor alle andere activiteiten dan TD/fuif/bal is het toegestaan, mits de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen zijn, frieten/braadworsten te bakken in de ruimte aan de grote optrekpoort, met de poort open ! Uiteraard is dit omwille van geluidsoverlast NIET mogelijk tijdens een optreden/fuif of TD.

[terug]

3. Hoe, wat, waar en wanneer reserveren?

Hoe en waar?

 • Bij Greet Festjens bij voorkeur per mail tapmoen@gmail.com of telefonisch (NA 18 U) op 0473/61 99 83 .
 • Wanneer?

 • Tijdig reserveren is de boodschap:
  • minstens 1 maand voor een gewone activiteit,
  • voor een fuif, TD of optreden: 3 maanden voor de activiteit plaats vindt
 • Wanneer u op regelmatige tijdstippen wenst gebruik te maken van de zaal, laat dat zo snel mogelijk weten. Wij kunnen reservaties maximaal 2 jaar op voorhand vastleggen.
 • Een reservatie is pas DEFINITIEF geldig vanaf ondertekening van het contract, met vermelding naam verantwoordelijke + telefoonnummer
 • Een optie op één van de lokalen kan gedurende 14 dagen, daarna vervalt de optie AUTOMATISCH zonder verwittiging, dwz als niet bevestigd werd binnen de 14 dagen vervalt de optie definitief !
 • Indien een vaste reservatie (= ondertekend contract) zou geannuleerd worden door de organisator, dan is de organisator toch verplicht de huurprijs van de zaal/zalen te betalen.
 • Bij de reservatie moet ook op de huurovereenkomst genoteerd worden of de organisator zelf instaat voor de opkuis of die overlaat aan de VZW die dan de kosten daarvoor in rekening brengt op de factuur (zie onder 8. Opkuis)
 • Wat?
 • U kunt reserveren voor:
  • De vergaderzaal (keuken) : voorbehouden voor verenigingen en vergaderingen
  • De foyer
  • De vergaderzaal (keuken) met foyer
  • De grote zaal met foyer en eventueel vergaderzaal (keuken)
 • Het is omwille van praktische redenen niet toegelaten om op het zelfde ogenblik in de foyer en de vergaderzaal/keuken een verschillende activiteit te organiseren. Het is evenmin mogelijk om tegelijk in de grote zaal en de foyer een verschillende activiteit te organiseren. Bij de reservaties wordt daarop toegezien. In uitzonderlijke gevallen en in onderling overleg tussen beide organisatoren, kan een activiteit in de vergaderzaal/keuken én in de grote zaal toegestaan worden.

  Samengevat: (bij verschillende organisatoren)
  • Foyer + vergaderzaal/keuken : NEEN
  • Foyer + grote zaal : NEEN
  • Grote zaal + vergaderzaal/keuken : EVENTUEEL (akkoord 2 org.)
 • [terug]

  4. Tarieven voor het gebruik van de zalen

 • Voor ERKENDE VERENIGINGEN van Groot Zwevegem (als dusdanig geregistreerd bij het Gemeentebestuur)
  • Vergaderzaal/keuken:
   • Bestuursvergadering 8 Euro
   • Andere (kookles, voordracht, …) 16 Euro
  • Vergaderzaal/keuken + foyer:
   • Activiteit ZONDER inkom 50 Euro
   • Activiteit MET inkom 75 Euro
   • Receptie, feestje, … 50 Euro
  • Grote zaal (inclusief foyer)
   • Tentoonstelling per dag 40 Euro
   • Activiteit ZONDER inkom 100 Euro
   • Activiteit MET inkom 150 Euro
   • Fuif, TD, bal, optreden, show 325 Euro
 • Voor NIET ERKENDE VERENIGINGEN en PRIVE personen geldt een tarief van de hierboven (voor erkende verenigingen) vermelde prijzen X 3.
 • De muziekinstallatie kan gehuurd worden voor 50 Euro per activiteit, dit geldt niet voor fuif, TD, bal of show ! Het is ten strengste verboden de installatie open te maken !
 • Volgende bijkomende kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht:
  • Gasverbruik: verbruikte eenheden X 0,78 Euro
  • Water: verbruikte m³ x 8,74 Euro
  • Elektriciteit:
   • Dagteller: verbruikte kwh X 0,24 Euro
   • Nachtteller: verbruikte kwh X 0,18 Euro
 • Bemerk: dit zijn richtprijzen en kunnen ten allen tijde aangepast worden bij het opmaken van de afrekening.

  Erkende verenigingen die tevens lid zijn van de Algemene Vergadering van VZW Parochiaal Centrum Moen kunnen een korting bekomen van 15% op de drankprijzen (niet op de huurprijs en evenmin op andere aangerekende kosten) voor activiteiten ingericht door hun vereniging. Als tegenprestatie echter wordt de aanwezigheid verwacht van de afgevaardigde in de Algemene Vergadering.

  M.O. De AV kan uitzonderlijk een lokale vereniging (Moen) als erkende vereniging aanvaarden met meerderheid van stemmen in de AV.

  [terug]

  5. Tarieven voor het huren van materiaal eigendom van VZW

  Volgende materialen kunnen gehuurd worden door de erkende verenigingen voor gebruik buiten het zalencomplex van zaal T.A.P. Moen:

 • Stoelen (oranje) : 0,25 Euro per stoel
 • Schraag : 0,50 Euro per stuk
 • Planken voor schragen : 0,50 Euro per plank
 • Bemerk: dit zijn richtprijzen en kunnen ten allen tijde aangepast worden bij het opmaken van de afrekening.

  Voorwaarden:

 • Uitleenperiode van maximaal 7 kalenderdagen.
 • Geleende goederen moeten door de ontlener zelf afgehaald worden na afspraak met Piet Demeire (tel. 0479 / 76 75 11)
 • Geleende goederen worden door de ontlener zelf teruggebracht na afspraak met Piet Demeire, maximaal 7 kalenderdagen na ontlening
 • Het ontleende materiaal wordt in goede staat en ongeschonden terug gebracht.
 • Eventuele schade zal tegenover de ontlener verhaald worden op basis van de nieuwwaarde van het betreffende materiaal..
 • Tijdige reservatie is gewenst, minimum 7 dagen voor afhaling!
 • Reservatie gebeurt uitsluitend bij Piet Demeire.
 • [terug]

  6. Praktische schikkingen in verband met de dranken

  De organisator is verplicht alle dranken te bestellen bij de VZW Parochiaal Centrum minstens een week voor de aanvang van de activiteiten uiterlijk tegen maandagavond.

  Hiertoe kan hij gebruik maken van het bestelformulier dranken (zie bijlage). Bestellingen worden doorgegeven aan Piet Demeire bij voorkeur via mail op: piet.demeire@telenet.be.

  De VZW Parochiaal Centrum Moen zorgt ervoor dat er steeds een basisvoorraad gewone dranken (pils, bruin, cola, fruitsap en water) ter beschikking is voor kleine vergaderingen en bijeenkomsten. Indien u andere dranken supplementair wenst voor uw vergadering, laat het dan ook weten aan Piet Demeire via het gekende bestelformulier.

  Samen met Piet Demeire wordt de beginvoorraad opgenomen bij de aanvang van de activiteit en na afloop van de activiteit. Het daartoe geëigende document wordt daarvoor ingevuld en door de verantwoordelijke organisator én een persoon van de VZW ondertekend.

  U krijgt dan een afrekening die gebaseerd is op de hierboven vermelde staat.

  Het wordt aan de organisator niet toegestaan om andere dranken te gebruiken dan deze die via het “bestelformulier dranken” werden aangevraagd. Elke inbreuk op deze regel zal bestraft worden met een boete van minimum 150 € en dit zonder enige voorafgaande verwittiging !!!!!!

  Enige afwijking op deze regel is de organisatie van wijnproef-activiteiten waarbij de wijn door de organisator meegebracht wordt. In dit geval wordt een forfaitaire bijdrage gevraagd (wegens derving inkomsten via dranken) ten bedrage van 1 maal de huurprijs van de zaal. In dit geval kan er echter geen gebruik gemaakt worden van wijnglazen.

  [terug]

  7. Voorbereiden van de activiteit

 • Op voorhand:
  • Reserveren van de zaal moet bij Greet Festjens minstens één maand op voorhand via e-mail : tapmoen@gmail.com. De ondertekende huurovereenkomst te bezorgen aan Greet. Pas na ontvangst van een ondertekend huurcontract is de reservatie DEFINITIEF en komt de activiteit op de kalender van zaal T.A.P. Moen.
  • Aangifte bij SABAM* (document te verkrijgen bij Sabam) indien muziek gespeeld wordt
  • Aangifte bij HET FEESTLOKET van de gemeente Zwevegem (document te verkrijgen op de milieudienst) voor iedere fuif, TD minstens 3 maand op voorhand. Hier dient eveneens desgevallend de geluidsmeter gehuurd te worden voor het gebruik tijdens de activiteit.
 • Minstens één week voor de geplande activiteit:
  • Doorgeven te bestellen dranken aan Piet Demeire via het “bestelformulier dranken” (uiterlijk tegen maandagavond)
  • Afspraak met Piet Demeire in verband met de materiële zaken nodig voor de activiteit (wijnglazen, schuimwijglazen, muziekinstallatie, koffietassen …)
 • In overleg met Piet Demeire :
  • Briefing ivm de elektriciteit en andere praktische zaken
  • Briefing brandpreventie
  • Check van de bestelde dranken & bediening tapinstallatie + frigo
  • Check van de water-, elektriciteit - en gasmeter
  • Check van de gevraagde en beschikbare materialen
  • Briefing noodnummers: politie, ambulance, dokter, brandweer
  • Check installaties + gebouw
 • * Sabam: door de VZW is er slechts een algemene Sabam betaald voor het draaien van muziek. Wij raden iedere organisator ten stelligste aan met Sabam Kortrijk (056/ 210738) contact te nemen om problemen te vermijden! De VZW Parochiaal Centrum Moen kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele nalatigheid. Eventuele nalatigheid van de organisatoren zal te hunne laste gelegd worden.

  [terug]

  8. Opruimen / schoonmaken na de activiteit

  Op de ondertekende huurovereenkomst moet de organisator bevestigen of zij zelf instaan voor de opkuis of het overlaten aan de VZW die de gepresteerde uren doorrekent via factuur (10 € per uur).

  Na iedere activiteit moet onmiddellijk opgeruimd en schoongemaakt worden. Controle door aangestelde perso(o)n(en) van de VZW Parochiaal Centrum Moen. Indien onvoldoende bevonden zal de organisator hierover gecontacteerd worden en verzocht worden onmiddellijk het nodige te doen.

  Wat schoonmaken ?

 • Vloer van de zaal/zalen
 • Toog, frigo’s (+deuren), losstaande frigo’s (indien gebruikt)
 • Tapinstallatie spoelen indien gebruikt (meer info bij P Demeire)
 • Toiletten : vloer + deuren + toilet + urinoir + lavabo
 • Vensters tussen foyer en grote zaal
 • Alle lijmresten dienen verwijderd te worden
 • Deuren
 • Oprit vooraan (Stationsstraat) + koer (achteraan) indien gebruikt
 • Hoe schoonmaken ?

 • Bij gewone vergadering (keuken/vergaderzaal) minstens vegen, indien nodig dweilen
 • Grote zaal + foyer : eerst vegen, dan pas schuren en/of dweilen
 • TEN ALLEN TIJDE KAN DOOR EEN LID VAN VZW PAROCHIAAL CENTRUM CONTROLE UITGEVOERD WORDEN

  [terug]

  9. Verplichtingen voor de organisator

  Als organisator van een activiteit in de gebouwen van zaal T.A.P. te Moen ben je verplicht om een aantal zaken zelf te regelen. Een groot aantal van die zaken zijn reeds uitvoerig aan bod gekomen in de rubrieken hiervoor, een aantal andere volgen nog. Wij hebben geprobeerd om al die zaken nog eens te verzamelen en ze te beschouwen als een soort checklist.

 • De organisator is algemeen verantwoordelijk voor een goed en vlot verloop van de activiteit die hij organiseert.
 • De organisator zal tevens optreden als een goede huisvader en zorg dragen voor alle materialen (zaal, stoelen, tafels, installaties, sanitair gedeelte, artiestenruimte…) die ter beschikking gesteld worden.
 • Wanneer een vereniging een activiteit organiseert zal zij steeds een verantwoordelijke, meerderjarige persoon als vertegenwoordiger van de vereniging aanduiden die de contracten met de VZW Par. Centr.Moen tekent.
 • De organisator van een fuif/TD moet dit minstens 3 maand op voorhand melden bij de milieudienst van de gemeente Zwevegem en moet de desbetreffende regelgeving betreffende fuifbuddy’s volgen.
 • De organisator zorgt er voor dat hij in regel is met de geldende normen ivm geluidsmeting. Hij reserveert daarvoor TIJDIG (3 maand op voorhand) een geluidsmeter via de jeugddienst van de gemeente. VZW PCM kan de organisator aansprakelijk stellen voor eventuele boetes die opgelegd worden door derden.
 • De organisator van een fuif/TD moet de buren 1 week op voorhand schriftelijk informeren door middel van een briefje met vermelding van de naam van de verantwoordelijke + telefoonnummer. Onder directe buren wordt verstaan: Sportstraat: huizen tot aan de Processieweg; Stationsstraat: huizen tot nr 30, Kerkstraat: huizen tot aan de kerk; Moense Beekstraat: huizen tot aan de Gemeenteschool; Processieweg: alle huizen tot aan Moenplaats.
 • De organisator staat zelf in voor de eventuele bijkomende betaling van SABAM, hiertoe neemt de organisator zelf contact met het kantoor Kortrijk (056-21.07.38).
 • De organisator meldt de activiteit tijdig bij Greet Festjens en ondertekent de huurovereenkomst.
 • De organisator is verplicht om alle dranken via de VZW Parochiaal Centrum te bestellen bij Piet Demeire, minstens 1 week (uiterlijk tegen maandagavond) voor de activiteit via het daartoe bestemde formulier (zie ook boeteclausule cfr 6).
 • Tijdens de activiteit staat de organisator tevens in voor de orde en de rust rond het gebouw, dit zowel in de Stationsstraat als in de Sportstraat; hiertoe kan de organisator op eigen initiatief de hulp inroepen van de lokale politie.
 • Indien na afloop van de activiteit schade wordt vastgesteld aan gebouw, inrichting of toestellen zal de organisator de schade moeten betalen. De schade zal bepaald worden door de rekening van de leverancier. Indien de organisator dit wenst kan hij hiervoor een verzekering afsluiten.
 • De organisator is tevens verantwoordelijk dat na afloop van de activiteit de elektriciteit en de verwarming is uitgeschakeld tenzij anders gevraagd door Piet Demeire.
 • De organisator zorgt er zelf voor dat de dranken in de frigo’s gestoken worden en na de activiteit terug in de respectievelijke bakken gestoken worden. Bakken met leeg goed worden op de daartoe bestemde plaats (zie aanduiding) gestapeld. Frigo’s worden allemaal uitgeschakeld en deuren worden open gezet.
 • Na de activiteit zal de organisator ook alle glazen (afgedroogd) terug in de voorziene respectievelijke dozen of bakken plaatsen in het bierkot.
 • Indien de organisator stoelen/ander meubilair (tafels/ schragen) gebruikt, zal hij deze na de activiteit terugplaatsen op de daarvoor voorziene plaats.
 • Na de activiteit zorgt de organisator ervoor dat alle deuren afgesloten zijn.
 • Alle afval wordt in de gepaste vuilzakken (Gemeente Zwevegem) gestopt en dichtgeknoopt + op de gepaste plaats gezet (afspreken met Piet Demeire).
 • Glasafval wordt door de organisator meegenomen.
 • Het is volstrekt verboden op of door het gras te rijden met voertuigen of de ervoor geplaatste betoncilinders te verplaatsen. Eronder bevindt zich een regenput van 20.000 liter die niet voorzien is op een zware belasting!
 • Gelieve steeds schade of tekortkomingen aan de zaal te melden zodat deze kunnen verholpen worden.
 • De aanvrager zorgt ervoor in regel te zijn met alle wettelijke en gemeentelijke bepalingen vooraleer het contract te ondertekenen. De VZW kan hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden.
 • Hoe dan ook moet er steeds een contract opgemaakt worden tussen beide partijen voor iedere activiteit. Een uitzondering kan voor verenigingen die met regelmaat (2-wekelijks, maandelijks) gebruik maken van de zaal. In dit geval is één contract op jaarbasis met vermelding van de periodiciteit voldoende.
 • Er mag geen plakband, duimspijkers, nagels, spelden, nieten, enz. gebruikt worden in de zaal. Voor uitzonderlijke gevallen, zoals het ophangen van een prijslijst, mag plakband gebruikt worden op het glas van de frigos en de ramen tussen de grote zaal en de foyer. Deze plakband+lijmresten moet na de activiteit VOLLEDIG verwijderd worden. Er kan steeds gebruik gemaakt worden van het prikbord in de inkom, na akkoord met Piet Demeire.
 • De organisator kuist de zaal (toiletten niet vergeten cfr 8) op met eigen middelen binnen de termijn afgesproken met Piet Demeire. Borstels, dweils, trekkers staan ter beschikking van de organisator. Kosten wegens het niet volgen van deze regel worden zonder verhaal doorgerekend (aan 10 €/ uur cfr 8).
 • De nooddeuren in de zaal (2 stuks) zijn uitgerust met een alarm en mogen enkel in geval van nood gebruikt worden. Het niet naleven hiervan kan de volledige ontruiming van de zaal als gevolg hebben (privacy buur). De organisator is verantwoordelijk bij eventuele klachten van de buur.
 • Hou alle deuren dicht (geluidshinder). Alle lawaaihinder buiten de zaal moet eveneens vermeden worden. Dit kan de goede verstandhouding met de buren enkel positief beïnvloeden.
 • Kaarsen en theelichtjes moeten voorzien zijn van een onbrandbare houder.
 • De muziekinstallatie mag niet gedemonteerd worden.
 • Indien de organisator wenst gebruik te maken van de draadloze micro moet hij dit expliciet vermelden op de huurovereenkomst.
 • Overtreding van hierboven beschreven regels kunnen aanleiding geven tot sancties of boetes.

  [terug]

  10. Elektriciteit

  De elektrische installatie is professioneel geïnstalleerd en georganiseerd. Het bedieningsbord bevindt zich in het lokaal waar de bieren zijn ondergebracht naast de toogruimte.

  Via één centrale knop kan de ganse elektrische installatie worden uitgeschakeld, dit is vooral belangrijk bij het verlaten van de zaal. De noodverlichting is voldoende om zich een weg te zoeken door het ganse gebouw.

  Bij eventuele problemen met de elektriciteit kunt u steeds Piet Demeire contacteren ofwel rechtstreeks met de installateur bellen(telefoonnummer beschikbaar aan de noodtelefoon).

  [terug]

  11. Verwarming, verluchting en sanitair

  De sanitaire – en verwarmingsinstallatie is eveneens op een erg professionele manier geïnstalleerd en zo eenvoudig mogelijk gehouden.

  Bij eventuele problemen kunt u steeds bij Piet Demeire terecht of rechtstreeks bij de installateur (telefoonnummer beschikbaar aan de noodtelefoon).

  [terug]

  12. Problemen met de frigo-installatie

  Indien er zich tijdens de activiteit problemen zouden voordoen met de koelinstallatie of de tapinstallatie kunt u terecht bij Piet Demeire of rechtstreeks bij de leverancier van de dranken (telefoonnummer beschikbaar aan de noodtelefoon).

  [terug]

  13. Wat te doen in geval van brand of ongeval ?

  Sla niet in paniek !!

  Een EHBO-set + noodtelefoon zijn ter beschikking in het bierkot.

  Als de brand niet direct kan geblust worden met de aanwezige apparatuur, laat de zaal dan ontruimen langs de verschillende nooduitgangen die ook door middel van de wettelijke pictogrammen zijn aangeduid:

 • Achter in de zaal
 • Via de normale ingang
 • Via de zijdeur naar de buurwoning
 • Via de kleine zaal naar de koer / tuin
 • [terug]

  14. Oppervlakte en capaciteit

 • Oppervlakte foyer: 185 m²
 • Capaciteit foyer: Rechtstaand: 200 personen - met tafels en stoelen: 100 personen
 • Oppervlakte grote zaal: 650 m²
 • Capaciteit grote zaal: Rechtstaand: 500 personen - met tafels en stoelen: 300 personen
 • Oppervlakte vergaderzaal: 162 m²
 • Capaciteit vergaderzaal: Rechtstaand: 100 personen - met tafels en stoelen: 70 personen
 • HOU HET VOORAL VEILIG TIJDENS DE ACTIVITEITEN

  MELDT EVENTUEEL GEVAARLIJKE SITUATIES AAN IEMAND VAN DE ORGANISATIE !

  HET IS BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN !!!!!!!!!!!!

  [terug]