De individuele afspraken kunnen plaats vinden op de Verzetslaan 13 in Moen of bij u thuis. De locatie van de groepstrainingen zal per training bepaald worden.
Het kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend. De overige tarieven staan vermeld onder tarieven. Deze tarieven zijn inclusief BTW. Tariefswijzigingen worden minimaal een maand van tevoren aangekondigd op de website. Wanneer er een tariefswijziging plaatsvindt tijdens een traject, dan zal ik u hier persoonlijk van op de hoogte stellen. Voor de consulten van uw kind krijgt u iedere maand een factuur thuisgestuurd, welke binnen twee weken dient te worden voldaan. Betaling graag onder vermelding van het factuurnummer en de naam van uw kind. Het IBAN-nummer waar u het verschuldigde bedrag op aan kunt overmaken, staat vermeld op de factuur. De factuur van de groepstraining zal voorafgaande aan de trainingen naar u gestuurd worden. De helft van het bedrag dient voor de start van de training te worden voldaan en de andere helft bij afronding van de training. De consulten en de trainingen worden vooralsnog niet vergoed door de mutualiteiten, met die reden heb ik ervoor gekozen de prijzen zo laag mogelijk te houden.
Ik heb naar u en uw kind een inspanningsverplichting en zal me tijdens de begeleiding en/of training dan ook volledig inzetten om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen, er kunnen echter geen garanties betreffende het resultaat worden geboden. De ouder(s)/verzorger(s) hebben zelf de verantwoordelijkheid om de andere ouder te informeren en toestemming te vragen voor het begeleidingstraject van het kind. Dit betekent dat als één van de ouders/gezaghebbende aanwezig is bij het intakegesprek, deze er zelf zorg voor draagt dat de (eventueel) andere ouder/gezaghebbende op de hoogte wordt gesteld en tevens akkoord gaat met de geboden begeleiding. 
Ik ga vertrouwelijk met de verkregen informatie van de ouder(s)/verzorger(s) om. Dit geldt ook voor de informatie die wordt verkregen tijdens de sessies met uw kind. In samenspraak met uw kind wordt besproken wat naar u als ouder/verzorger wordt gecommuniceerd. U kunt te allen tijde informatie krijgen over de inhoud, opbouw en oefeningen in de sessie. Ik zal een korte verslaglegging per consult bijhouden en deze in eigen archief bewaren voor tenminste 5 jaar.